Privacy policy

Contact

SERCAM hecht een bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alle gegevens die wij verzamelen worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992, wet ter bescherming van de persoonlijke levensfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, alsook van de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden op 25 mei 2018 of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genaamd.

Verzamelde informatie :

Wij beperken de verzameling van uw persoonlijke gegevens tot wat strikt noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening die wij bij SERCAM bieden, te weten :

  • De administratieve informatie die U ons verstrekt voor de opening van een rekening (identiteit, burgerlijke staat, nationaliteit, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, beroep, fiscaal identificatienummer...)
  • De informatie die U ons verstrekt tijdens onze interviews om samen uw beleggingsprofiel vast te stellen (algemene informatie waaronder identiteit, gezinssituatie, studies, financiële situatie, kennis en ervaring van en met financiële producten, risico’s en beleggingsdoelstellingen)
  • Informatie verkregen van een potentiële klant tijdens een interview of via onze website wanneer deze contact wenst op te nemen via dit kanaal (identiteit, adres, e-mail, telefoonnummer).

Wij verwerken deze gegevens voor specifieke doeleinden, zodat we niet verder gaan dan wat U rederlijkerwijs van ons mag verwachten.

Bewaartermijn gegevens :

SERCAM bewaart de verzamelde gegevens gedurende de tijd die nodig geacht wordt om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, maar ook om te voldoen aan de wettelijke en fiscale verplichtingen en in het bijzonder voor bewijskrachtige doeleinden.

De gegevens met betrekking tot een potentiële klant worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf het laatste contact ; die betreffende een voormalige klant worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar na het afsluiten van de rekening en de gegevens van de opgenomen telefoongesprekken worden opgeslagen gedurende een periode van 7 jaar vanaf de 1ste januari van het jaar volgend op het beeindigen van het contract, conform de regelgeving MIFID II.

Gebruik en delen van de verzamelde gegevens :

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor strikt professionele doeleinden. Wij verkopen geen van deze gegevens en delen ze alleen met onze custodians en onderaannemers (IT ers en bedrijfsrevisoren) en de bevoegde toezichthoudende autoriteiten (FSMA) bij de strikte uitvoering van hun taken en in overeenstemming met onze instructies.

Beveiliging gegevens :

SERCAM doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens continu te beveiligen. In deze context van beveiliging werden er technische en operationele maatregelen ingevoerd binnen het bedrijf, waaronder de versleuteling van de archivering van harde schijven, het opzetten van firewalls en antivirusprogramma’s.

Al onze medewerkers verbinden zich er ook persoonlijk toe om dit beleid van vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens te respecteren en ze op de juiste manier te gebruiken als onderdeel van hun advies- of beheersmissie.

Uw rechten i.v.m. deze gegevens :

In overeenstemming met de geldende wetgeving terzake hebt U een toegangsrecht tot uw persoonlijke gegevens in ons bezit en hebt U tevens het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen, dit in overeen stemming met artikel 17 van de AVG (behalve onze hoofdelijke wettelijke verplichting van bewaring), evenals een recht van overdraagbaarheid van deze gegevens overeenkomstig artikel 20 van de bovengenoemde verordening. U kunt uw rechten gratis uitoefenen en een antwoord van ons verwachten binnen een termijn van 30 dagen.

Contact :

In geval van een klacht m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens of voor andere vragen die daarmee verband houden, kunt U contact opnemen met onze afgevaardigde voor de bescherming van uw gegevens, de heer Thierry Lantonnois van Rode, te bereiken via e-mail tl@sercam.be , per telefoon op het nummer 02/511.96.80 of per brief op volgend adres : Chaussée de HUY, 120 F te 1300 Waver.

Voor meer informatie over dit onderwerp of in geval van onenigheid met het beleid van SERCAM omtrent het beheer van uw persoonlijke gegevens, kunt U zich wenden tot de website www.privacycommission.be

Verplichting tot rapportering :

Binnen de 72 uur na het ontdekken van een datalek is SERCAM verplicht om de toezichthoudende autoriteiten en/of de betrokkene op de hoogte te brengen.

Update :

SERCAM behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan de recente geldende regelgeving terzake. De laatste versie van dit beleid is altijd beschikbaar op onze website.

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.