Privacy policy

Contact

SERCAM hecht een bijzonder belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Alle gegevens die wij verzamelen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de verordening (UE)2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van die gegevens (AVG) of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genaamd, in werking getreden op 25 mei 2018.

De verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens is de vennootschap SERCAM, gevestigd Chaussée de Huy 120 F te 1300 Waver en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456.065.492

Verzamelde informatie en het tijdstip van de gegevensverzameling

Wij beperken de verzameling van uw persoonlijke gegevens tot wat strikt noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening die wij bij SERCAM bieden, te weten :

- De administratieve informatie die U ons verstrekt voor de opening van een rekening (identiteit, burgerlijke staat, nationaliteit, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, beroep, fiscaal identificatienummer...)

- De informatie die U ons verstrekt tijdens onze interviews om samen uw beleggingsprofiel vast te stellen (algemene informatie waaronder identiteit, gezinssituatie, studies, financiële situatie, kennis en ervaring van en met financiële producten, risico’s en beleggingsdoelstellingen)

- Informatie verkregen van een potentiële klant tijdens een interview of via onze website wanneer deze contact wenst op te nemen via dit kanaal (identiteit, adres, e-mail, telefoonnummer).

- De informatie die U ons verstrekt via een ingevuld formulier.

Wij verwerken deze gegevens voor specifieke en precieze doeleinden, zodat we niet verder gaan dan wat U rederlijkerwijs van ons mag verwachten.

SERCAM maakt geen gebruik van een geautomatiseerd besluitvorming proces en gebruikt ook geen cookies op haar website.

Doel van de verzamelde gegevens

SERCAM verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, in overeenstemming met de behoeften van zijn activiteiten, en zorgt ervoor dat alleen de gegevens die nodig en relevant zijn voor het doel worden verwerkt.

* In het kader van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan SERCAM is onderworpen;

- SERCAM moet voldoen aan bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen die een bijzondere verwerking van uw gegevens opleggen. Deze verwerking kan de mededeling van uw gegevens aan de bevoegde toezichthoudende, gerechtelijke of administratieve autoriteiten vereisen (bv. regelgeving inzake de bestrijding en voorkoming van terrorisme en het witwassen van geld, sancties, embargo's, MIFID II, enz.)

* Als onderdeel van precontractuele maatregelen voordat u klant wordt :

- In het kader van het aangaan van een relatie met SERCAM zijn wij verplicht uw verzoek te analyseren om na te gaan of het contract met SERCAM tot stand kan komen.

* In het kader van het met SERCAM gesloten contract en om de uitvoering ervan mogelijk te maken ;

* In het geval van een specifiek verzoek en wanneer we uw toestemming hebben verkregen.

Indien SERCAM persoonsgegevens verwerkt buiten het doel van de verwerking, informeert zij vooraf de betrokkene en zorgt ervoor dat elke verdere verwerking gebaseerd is op de nodige verantwoording en documentatie.

Bewaartermijn gegevens

SERCAM bewaart de verzamelde gegevens gedurende de tijd die nodig geacht wordt om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld, maar ook om te voldoen aan de wettelijke en fiscale verplichtingen en in het bijzonder voor bewijskrachtige doeleinden.

De gegevens met betrekking tot een potentiële klant worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf het laatste contact ; die betreffende een voormalige klant worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar na het afsluiten van de rekening en de gegevens van de opgenomen telefoongesprekken worden opgeslagen gedurende een periode van 5 jaar vanaf de 1ste januari van het jaar volgend op het beeindigen van het contract, conform de regelgeving MIFID II.

Gebruik en delen van de verzamelde gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor strikt professionele doeleinden. Wij verkopen geen van deze gegevens en delen ze alleen met onze custodians en onderaannemers (IT ers en bedrijfsrevisoren) en de bevoegde toezichthoudende autoriteiten (FSMA) bij de strikte uitvoering van hun taken en conform onze instructies.

SERCAM draagt geen gegevens over buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging gegevens

SERCAM doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens continu te beveiligen. In deze context van beveiliging werden er technische en operationele maatregelen ingevoerd binnen het bedrijf, waaronder de versleuteling van de archivering van harde schijven, het opzetten van firewalls en antivirusprogramma’s.

Al onze medewerkers verbinden zich er ook persoonlijk toe om dit beleid van vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens te respecteren en ze op de juiste manier te gebruiken als onderdeel van hun advies- of beheersmissie. Bovendien zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Onze lokalen en de toegang tot onze servers zijn beveiligd.

Uw rechten i.v.m. deze gegevens

In overeenstemming met de geldende wetgeving terzake (art 15 AVG) hebt U een toegangsrecht tot uw persoonlijke gegevens in ons bezit en hebt U tevens het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen, dit in overeen stemming met artikel 17 van de AVG (behalve onze hoofdelijke wettelijke verplichting van bewaring. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. Artikel 20 van de voornoemde verordening machtigt u om uw gegevens te ontvangen van de verantwoordelijke voor de verwerking en deze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking (recht op overdraagbaarheid). Daarnaast kunt u zich altijd verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art 21 AVG). Ten slotte heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken (indien de gegevensverwerking op toestemming is gebaseerd).U kunt uw rechten gratis uitoefenen en een antwoord van ons verwachten binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw aanvraag. Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, gebruiken we een proces van bevestiging van uw identiteit via e-mail. U wordt gevraagd een fotokopie van een identificatiedocument op te sturen, die na de controles onmiddellijk wordt verwijderd.

Contact

In geval van een klacht m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens of voor andere vragen die daarmee verband houden, kunt U contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens, de heer Thierry Lantonnois van Rode, te bereiken via e-mail tl@sercam.be , per telefoon op het nummer 02/511.96.80 of per brief op volgend adres : Chaussée de HUY, 120 F te 1300 Waver.

Voor meer informatie over dit onderwerp of in geval van onenigheid met het beleid van SERCAM omtrent het beheer van uw persoonlijke gegevens, kunt U zich wenden tot de website www.privacycommission.be, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel

Of per e-mail : contact@apd-gba.be

Verplichting tot rapportering

Binnen de 72 uur na het ontdekken van een datalek is SERCAM verplicht om de toezichthoudende autoriteiten en/of de betrokkene op de hoogte te brengen.

Update

SERCAM behoudt zich het recht voor om dit beleid aan te passen aan de recente geldende regelgeving terzake. De laatste versie van dit beleid is altijd beschikbaar op onze website.

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.